Cadrul National Strategic de Referinta


Pentru perioada 2007-2013, in Romania a fost elaborat Cadrul Strategic National de Referinta, care identifica principalele prioritati si directii strategice de dezvoltare care se vor implementa prin Planul National de Dezvoltare.
PND 2007-2013 este un document de planificare strategica si programare financiara multianuala, elaborat într-un larg cadru partenerial, care orienteaza si stimuleaza dezvoltarea economica si sociala a tarii, în concordanta cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.
PND 2007-2013 realizeaza o planificare multianuala a dezvoltarii economice si sociale a tarii, integrata sectorial si regional, pe baza:
  • Strategiilor Nationale Sectoriale de Dezvoltare
  • Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala
  • Orientarilor Strategice ale Uniunii Europene
Prioritatile de dezvoltare identificate în PND se concretizeaza în Programe Operationale Sectoriale si Regionale.
Programul Operational Regional implementeaza Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala a PND, contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale (PO), la realizarea obiectivului general al Cadrului National Strategic de Referinta, respectiv diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si media dezvoltarii statelor membre ale UE.


 Prezentarea POR 2007-2013

 

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g. Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.
Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României, stabilite cu respectarea Regulamentului CE nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale.

POR a fost elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, având la bază strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.
Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferenţiată pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale.
În concordanţă cu Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:
  • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor
  • Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare
  • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor
  • Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
  • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.

Implementarea acestui program va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Prin Decizia Guvernului Nr. 402/2004, fostul Minister al Integrarii Europene, actualmente Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, avand responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate acestui program. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional s-a constituit in cadrul MDLPL, conform HG 243/2006.
La nivel regional, au fost desemnate ca Organisme intermediare pentru Programul Operational Regional cele opt Agentii de Dezvoltare Regionala, conform angajamentelor asumate in Capitolul 21 de negociere intre Romania si Uniunea Europeana, respectiv “Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”.
Obiectivul strategic al Programului Operational Regional 2007-2013 consta in sustinerea dezvoltarii economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, in functie de nevoile si resursele lor specifice, cu accent pe polii urbani de crestere, imbunatatirea infrastructurii de baza si a infrastructurii de afaceri, pentru a face din Regiunile Romaniei, mai cu seama din cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a trai, vizita, investi si munci.


Activitatile ADR Nord-Vest ca organism intermediar pentru POR 2007-2013


Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Vest beneficiaza de sprijin pentru implementarea Programului Operational Regional (POR) in regiunea noastra. Astfel, Agentia obtinut o finantare nerambursabila in valoare de 5.491.001 lei, in cadrul axei prioritare 6 a Programului Operational Regional (POR) "Asistenta tehnica", domeniul “Sprijinirea implementarii, managementul si evaluarea POR”.
Proiectul ADR Nord-Vest se intituleaza “Sprijin pentru ADR Nord-Vest, in calitate de organism intermediar, in perioada 2007-2008 pentru implementarea Programului Operational Regional 2007-2013, la nivelul Regiunii Nord-Vest”.
Proiectul a fost depus la Autoritatea de Management POR din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL) si a fost aprobat. Din contractul intrat in vigoare incepand cu luna iunie 2008, se asigura cheltuielile cu implementarea, managementul si evaluarea administrativa si de eligibilitate a proiectelor depuse spre finantare prin POR in Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) pentru perioada 2007-2008.
Prin acest proiect, ADR Nord-Vest si-a asumat urmatoarele activitati:

I. Constituirea, dezvoltarea si asigurarea functionalitatii structurilor/ parteneriatelor necesare implementarii POR la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord)

I.1 Organizarea, dezvoltarea si asigurarea functionalitatii structurii organizatorice a Organismului Intermediar ( ADR Nord-Vest ) si a serviciilor suport
I.2 Desemnarea membrilor titulari si membrilor supleanti din partea Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest in Comitetul de Monitorizare POR si participarea ADR Nord-Vest la sedintele acestuia
I.3 Constituirea CRESC la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest ( Transilvania de Nord )
I.4 Încheierea Conventiei de colaborare la nivel operativ intre organismele intermediare din Regiunea de Dezvoltare Nord- Vest ( Transilvania de Nord )


II. Operatiuni pregatitoare POR si contributii la elaborarea ghidurilor in vederea lansarii axelor
II.1 Elaborarea, implementarea si monitorizarea Strategiei de Asistenta Tehnica la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest II.2 Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte
II.2 Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte
II.3 Contributii la elaborarea documentelor transmise de AM POR

III. Informare si publicitate pentru POR in Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

III.1. Elaborarea, aprobarea si implementarea Planului de Comunicare pentru POR 2007-2013 al ADR Nord-Vest
III.2 Actiuni de promovare
III.3 Actiuni de informare
III.4 Asigurarea vizibilitatii POR si UE
III.5 Evaluarea impactului eforturilor de comunicare

IV. Organizarea activitatii de raspunsuri la solicitari de informatii/clarificari in cadrul ADR Nord- Vest

V. Evaluarea proiectelor ( Verificarea si Evaluarea cererilor de finantare )

V.1 Evaluarea conformitatii si eligibilitatii Cererilor de Finantare
V.2 Evaluarea tehnica si financiara a Cererilor de Finantare conforme si eligibile
V.3 Evaluarea strategica a Cererilor de Finantare
V.4 Verificarea conformitatii Proiectului de Executie ( PE )
V.5 Introducerea datelor in SMIS

VI. Contractarea proiectelor in baza cererilor de finantare aprobate de AM POR

VI.1 Vizite la fata locului ( precontractuale )
VI.2 Contractarea proiectelor
VI.3 Modificarea contractelor de finantare
VI.4 Introducerea datelor in SMIS
VI.5 Organizare sesiuni de informare asupra procedurilor administrative specifice implementarii pentru beneficiari
VI.6 Elaborarea si transmiterea de rapoarte catre AM POR

VII. Verificarea realizarii operatiunilor

VII.1 Elaborarea si transmiterea catre AM POR a cash-flow-ului pentru finantarea proiectelor
VII.2 Primirea cererilor de prefinantare/rambursare si a rapoartelor de progres si verificarea acestora
VII.3 Verificarea la fata locului
VII.4 Înregistrarea datelor in SMIS
VII.5 Transmiterea cererilor de prefinantare/rambursare verificate la AM POR
VII.6 Sprijin in recuperarea debitelor

VIII. Monitorizarea POR la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

VIII.1 Monitorizarea contractelor de finantare/proiectelor
VIII.2 Monitorizarea axelor prioritare si masurilor din POR
VIII.3 Introducerea datelor in SMIS
VIII.4 Elaborarea rapoartelor de monitorizare

Alocarile financare pentru POR 2007-2013


Pentru perioada 2007-2013 alocarile financiare pentru Programul Operational Regional provin din fonduri FEDER (Fondul European pentru Dezvoltare Regionala)- in valoare de 3,72 miliarde Euro, fonduri publice nationale -0,657 miliarde Euro si fonduri private estimate la 184 milioane Euro.Contributia maxima din FEDER poate ajunga pana la 85% din totalul costurilor eligibile, iar co-finantarea publica nationala de 15%.Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.