Documente de Programare Regionale Sectoriale

Documentul Regional de Programare pentru Dezvoltarea Turismului


Documentul Regional de Programare pentru Dezvoltarea Turismului in Regiunea Nord-Vest 2007-2013 a fost elaborat pornind de la necesitatea reconsiderarii potentialului de dezvoltare al sectorului in contextul sustinerii dezvoltarii durabile si cresterii atractiei si competitivitatii Nordului Transilvaniei in context european.
Elaborarea Documentului Regional Sectorial de Programare pentru Dezvoltarea Turismului in Regiunea Nord-Vest, aferent perioadei 2007-2013 are la baza patru principii importante:

*vizibilitate si lucru in parteneriat
*orientare strategica pentru perioada 2007-2013
*abordare de jos in sus pe baza necesitatilor de dezvoltare locale
*coerenta cu alte documente de planificare regionale si locale si cu cele nationale.

Stabilirea obiectivelor, a domeniilor de interventie precum si a prioritatilor pentru perioada 2007-2013 pentru Regiunea Nord-Vest, a pornit de la descrierea stadiului actual in turism, a principalelor produse si servicii oferite, de la analiza ocuparii fortei de munca in turism, a contributiei sectorului la economia regionala si in fine, de la Analiza SWOT realizata pentru tipurile de turism existente. Analizele au fost elaborate de colectivul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in colaborare cu grupurile de lucru pe turism, din cadrul Comitetului de Planificare Regional si Comitetelor de Planificare Judetene, pe baza de informatii statistice primite de la Directia Regionala de Statistica, sau din surse externe. S-au implicat reprezentanti ai consiliilor judetene si locale, societati comerciale, reprezentanti ai Autoritatii Nationale de Turism, ONG-uri, reprezentanti ai Parcurilor Naturale, ai universitatilor etc.
Strategia de Dezvoltare a Turismului din Regiunii Nord-Vest se incadreaza in strategia de dezvoltare regionala pe perioada 2007-2013, avand urmatorul obiectiv general: “Cresterea competitivitatii sectorului turistic prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii si serviciilor turistice, inclusiv investitii in crearea de noi atractii turistice”.
Obiectivele specifice sunt urmatoarele:
1. Conservarea patrimoniului natural, istoric si cultural din regiune, reabilitarea zonelor cu potential turistic
2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii turistice
3. Sustinerea mediului de afaceri prin imbunatatirea serviciilor turistice si a facilitatilor suport furnizate si dezvoltarea promovarii turistice
4. Promovarea de branduri turistice ale regiunii
5. Dezvoltarea turismului de nisa
Sursele financiare estimative care pot contribui la implementarea strategiei provin pe de o parte din Fondurile Structurale EU (FEDR in cea mai mare parte) directionate prin intermediul Programului Operational Regional si prin intermeniul Planului National de Dezvoltare Rurala, iar pe de alta parte din bugetul de stat, din bugete judetene si locale, dar si din surse private.

Document sectorial regional de programare “Dezvoltarea resurselor umane in Regiunea Nord-Vest, 2007-2013” (DRU NV)

Elaborarea acestui document se inscrie in demersurile proiectului de dimensiuni regionale “Parteneriat pentru dezvoltare 2007-2013”. Obiectivele urmarite de-a lungul intregului proces sunt:
- cresterea gradului de constientizare si implicare a partenerilor regionali in exercitiul de programare, pana la nivel sub-judetean si local
- contributie la programarea nationala, refletarea nevoilor, problemelor, prioritatilor specifice regionale in documentele nationale
- cresterea capacitatii administrative si de management a autoritatilor publice regionale, judetene si locale
Documentul contine Profilul regiunii din perspectiva Dezvoltarii resurselor umane (capitole principale: Demografie, Educatie, Piata muncii, Formarea profesionala continua, Sanatate, Incluziune sociala), Analiza SWOT si Strategia de Dezvoltare a resurselor umane din regiune pe perioada 2007-2013, in stransa corelare cu prevederile nationale si europene.
Lucrarea a fost elaborata cu sprijinul Grupurilor de lucru judetene sectoriale, coordonate de cate un expert in fiecare judet. Au avut loc mai multe sedinte si ateliere de lucru, mai cu seama pentru definitivarea strategiei, precum si o ampla dezbatere publica pe marginea documentului la Baia Mare, in octombrie 2005.

Planul Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca, Regiunea Nord-Vest, 2006-2008 (PRAO NV)


PRAO NV a fost elaborat in cadrul primului exercitiu de planificare a pietei muncii la nivel regional. Procesul a fost initiat prin intermediul unui proiect de Asistenta tehnica acordat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, PHARE RO 2003/005-551.05.01.04.01.01 – Sprijin acordat MMSSF pentru elaborarea si implementarea politicilor de ocupare si pregatirea pentru EDIS. Proiectul a fost coordonat de Unitatea de Implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane in Regiunea Nord-Vest (UIP POS DRU NV), in colaborare cu ADR NV, care detine presedintia Consortiului Regional pentru DRU.
PRAO contine Profilul regional, in ceea ce priveste Demografia, Educatia, Economia, dar mai ales Piata muncii si Formarea profesionala continua, Analiza SWOT si Planul de actiune propriuzis, demers strategic, cu Fise de masuri si prioritati pentru atingerea obiectivelor propuse. Obiectivul general al PRAO NV este “Cresterea investitiilor in capitalul uman al Regiunii NV, pentru asigurarea unei forte de munca bine instruite, cu un nivel de calificare ridicat, bine adaptata la o piata a muncii flexibila si inclusiva, sustinuta de parteneriate eficiente.”
Membrii grupului de lucru permanent implicat in elaborea PRAO au fost reprezentanti ai UIP POS DRU NV, ADR NV, UR POS DRU (Unitatea Regionala pentru Educatie) AJOFM, ISJ, Biroul Regional pentru Rromi, Coordonator regional Centru de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
PRAO a fost supus dezbaterii Consortiului Regional DRU, convocat de ADR NV si ulterior, a fost aprobat in sedinta CDR, prin Hot. nr. 223/23.06.2006, impreuna cu o lista de proiecte pentru cresterea ocuparii in regiune, eligibile pe POS DRU 2007-2013.

Planul Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic in Regiunea Nord-Vest 2006-2013 (PRAI NV)

In cadrul Consortiului Regional TVET (structura consultativa sectoriala), in anul 2003 a fost elaborat primul Plan Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic (PRAI) din Regiunea Nord-Vest pentru 2003-2010, obiectivul sau principal fiind corelarea ofertei educationale din regiune cu nevoile de dezvoltare sociala si economica, pentru cresterea sanselor de ocupare a absolventilor invatamantului profesional si tehnic (TVET) si a contributiei acestora la cresterea productivitatii si competitivitatii regiunii, la dezvoltarea socio-economica in general.
In 2005, activitatile de planificare la nivel regional s-au concentrat pe urmatoarea perioada de programare, in contextul apropiatei integrari a Romaniei in Uniunea Europeana. A fost elaborat asadar si aprobat ulterior prin Hotarea CDR nr. 205 / 18 oct. 2005, Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic din Regiunea Nord-Vest 2005-2013, document subordonat Planului de Dezvoltare Regional 2007-2013 si Documentului Regional Sectorial de Programare pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si corelat cu Planul Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca in Regiunea Nord-Vest 2006-2008.
Consortiului Regional (initial TVET, dar restructurat la inceputul lui 2006 sub forma de Consortiu Regional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, in contextul elaborarii PRAO) ii revine sarcina de a actualiza anual Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic. In 2006, documentul elaborat anul trecut a fost revizuit prin actualizarea unui numar de 14 indicatori statistici din Demografie, Educatie, Economie si Piata Muncii, si au fost realizate Fisele de prioritati incluse in Planul de Actiune propriu-zis.
Pe baza PRAI se elaboreaza in fiecare an, la nivel judetean, sub coordonarea CLDPS (Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social), Planurile Locale de Actiune pentru Invatamant (PLAI). In fine, Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant elaboreaza pe baza recomandarilor din PRAI si PLAI, Planul de Actiune al Scolii sau PAS, un instrument de dezvoltare institutionala care vizeaza si imbunatatirea calitatii in TVET.
Documentul contine Viziunea Consortiului Regional privind dezvoltarea TVET, profilul demografic al Regiunii, profilul socio-economic, date privind evolutia pietei muncii, oferta educationala a sistemului si strategia de imbunatatire a ofertei si calitatii produselor TVET pentru 2005-2013, prin actiuni si prioritati concrete, a caror indeplinire va fi monitorizata de Consortiul Regional.
Documentul actualizat si revizuit a fost supus dezbaterii Connsortiului Regional DRU in data de 28 iulie 2006 si a fost aprobat in sedinta Consiliului de Dezvoltare Regionala in 24 octombrie 2006.

Documentul Regional de Programare pentru Protectia Mediului in Regiunea Nord-Vest 2007-2013


Documentul Regional de Programare pentru Protectia Mediului in Regiunea Nord-Vest 2007-2013 a fost elaborat tinandu-se cont de urmatoarele principii generale:
- Misiunea dezvoltarii durabile ca fiind calea de crestere, concomitent cu folosirea, în mod prudent, a resurselor naturale comune, astfel încât resursele regenerabile sa poata fi mentinute, iar cele neregenerabile sa fie folosite într-un ritm care sa tina seama de nevoile generatiilor viitoare.
- Utilizarea durabila a resurselor naturale, obiectiv cheie pentru Romania care poate fi atins numai prin integrarea protectiei mediului si conservarea naturii in politicile sectoriale
- Importanta integrarii protectiei mediului in domenii ce vizeaza utilizarea terenurilor, dezvoltarea rurala, utilizarea durabila a apelor, managementul deseurilor si siguranta mediului, precum si dezvoltarea regionala a asezarilor umane si planificarea teritoriului.
Grupul de Lucru implicat in procesul de planificare strategica a fost alcatuit din reprezentanti ai ADR Nord-Vest, ARPM Cluj, ai consiliilor judetene, ai Garzii de Mediu, ai Bazinelor Hidrografice Somes-Tisa, Crisuri, Mures, la care se adauga Directia Silvica Cluj, Clubul Ecologic Transilvania, Clubul Montan Apuseni.
Principale concluzii ale Strategiei Regionale pentru Protectia Mediului in Regiunea Nord-Vest 2007-2013
Pentru sustinerea dezvoltarii durabile a regiunii, sunt necesare investitii semnificative în infrastructura de mediu, în particular în sectoarele apa, deseuri si calitatea aerului. De asemenea, trebuie sa se investeasca în dezvoltarea unor sisteme eficiente de management de mediu (în special în sectoarele apa si deseuri), cu scopul de a îmbunatati calitatea serviciilor catre populatie si de a crea un mediu de afaceri competitiv. Sisteme de management viabile sunt de asemenea necesare pentru protectia sau/si valorificarea resurselor naturale.

Documentul Regional de Programare pentru Cresterea Competitivitatii Economice in Regiunea Nord-Vest

Documentul Regional de Programare pentru Cresterea Competitivitatii Economice a fost elaborat de un grup de lucru regional din care au facut parte reprezentanti ai diverselor institutii co-interesate: consilii judetene, primarii, prefecturi, universitati, centre de cercetare, societati comerciale, agentii de turism, ONG-uri, parcuri industriale, asociatii patronale.
Documentul prezinta o analiza a dinamicii indicatorilor economici regionali relevanti, prin comparatie cu media nationala si comparatii cu alte regiuni din Europa, evolutia pietei muncii, analiza infrastructurii ca platforma pentru cresterea competitivitatii economice. Include o radiografie regionala cu privire la activitatea sectorului de Cercetare&Dezvoltare&Inovare: numar de unitati, personalul implicat, cheltuielile din sector, informatii referitoare la infrastructura de afaceri si societatea informationala. O parte a profilului economic regional este dedicata turismului, ca sector cu un potential rol competitiv bine determinat. Esteanalizata starea actuala a turismului regional, contributia acestuia la economia regionala, piata turistica, atractiile turistice, produse si servicii turistice, promovarea potentialului turistic regional, posibilitati de dezvoltare.
Documentul este in lucru, urmand a se finaliza cu o Strategie specifica pentru cresterea competitivitatii economiei regionale in Nord-Vest si chiar cu un portofoliu de proiecte prioritare pentru implementarea strategiei.

Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.